Algemene voorwaarden

Zioo

De dienst ‘Zioo’ wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service (SaaS) aangeboden door het bedrijf Keliba Software B.V.. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan: het door leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan klant via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan klant een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Aan het gebruik van de dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de dienst te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

 

Toepasselijk recht

 • Op overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de dienst berusten bij Keliba Holding B.V.. Het is de klant niet toegestaan iets anders dan de door de klant zelf ingevulde data te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieĂ«n, opnamen of op enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming via Keliba Software B.V., met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die te delen is via sociale media.
 • Indien u informatie stuurt naar Keliba Software B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

Gebruik dienst

 • U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Keliba Software B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

 

Proefmaand

 • De proefmaand gaat in zodra u zich registreert via de website.
 • Na registratie kunt u een maand lang gratis met Zioo werken.
 • Alle functionaliteit is tijdens de proefmaand beschikbaar.
 • De proefmaand wordt zonder tussentijdse beĂ«indiging van uw kant omgezet in een betaald abonnement. Tegen het einde van de proefmaand wordt u hier door ons nogmaals op gewezen.

 

Duur en opzegging

 • Deze overeenkomst gaat in zodra u zich registreert via de website.
 • De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode, te weten Ă©Ă©n maand. U kunt op ieder moment de overeenkomst opzeggen. Na ontvangst van de opzegging, kunt u gedurende de lopende periode nog inloggen in en werken met de dienst.
 • U kunt zolang het abonnement actief is op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst.

 

Vergoeding voor de dienst

 • Aan het gebruik van Zioo is een vergoeding per maand verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan. U ontvangt 14 dagen voor aanvang van de nieuwe periode een factuur van Keliba Software B.V..
 • Betaling vindt plaats door het voldoen van het factuurbedrag van de via e-mail toegestuurde factuur.
 • Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

 

Wijziging prijzen en voorwaarden

 • Keliba Software B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen.
 • Keliba Software B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
 • Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Beschikbaarheid, wijzigingen in functionaliteit en onderhoud

 • Keliba Software B.V. spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 • Keliba Software B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Zioo aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Keliba Software B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Keliba Software B.V. zal minstens zeven dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.
 • Keliba Software B.V. mag binnen de SaaS-dienst nieuwe functionaliteit toevoegen, verbeteringen in functionaliteit doorvoeren en bestaande functionaliteit verwijderen, maar alleen als de door de klant ingevoerde data en de betrouwbaarheid van de Saas-dienst gewaarborgd blijft.
 • Leverancier is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 • Keliba Software B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven dagen voor inwerkingtreding aankondigen zodat de klant daar kennis van kan nemen.
 • Keliba Software B.V. onderhoudt Zioo actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid zal Keliba Software B.V. dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

 

Aansprakelijkheid

 • Keliba Software B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Keliba Software B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade naar aanleiding van de door u binnen Zioo onjuiste of ontoereikende ingevoerde data.
 • In geval van overmacht is Keliba Software B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 • Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij klant. Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.
 • Leverancier (Keliba Software B.V.) zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door klant na te komen verplichtingen (vorige bullet). De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van leverancier begrepen en komen voor rekening van klant.

 

Garantie

 • Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Leverancier zal zich er voor inspannen fouten te voorkomen en indien zich toch een fout voordoet, deze zo spoedig mogelijk te corrigeren.
 • Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

 

Ingebrekestelling

 • Indien blijkt dat het aan u gefactureerde bedrag niet op tijd op onze rekening staat, wordt u in gebreke gesteld. Vanaf dat moment worden uw accounts tijdelijk geblokkeerd en kunt u geen nieuwe data invoeren of wijzigingen doorvoeren. U ontvangt van ons een betalingsherinnering. Zodra aan uw betalingsverplichting voldaan is, kunt u weer gebruik maken van uw account(s). Indien u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, blijft uw account geblokkeerd en zeggen wij uw account onzerzijds op. U bent dan automatisch afgemeld.
 • Wanneer Keliba Software B.V. op redelijke gronden vermoedt dat de klant zijn verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden niet zal nakomen, kan het account van de klant, na voorafgaande kennisgeving aan de klant, worden geblokkeerd totdat de zaak is opgelost.
 • Keliba Software B.V. is gerechtigd om het account van de klant met onmiddellijke ingang te blokkeren als de klant zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden.

 

Overige bepalingen

 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

We hopen dat dit artikel je vraag heeft beantwoord. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan gerust contact met ons op via support@zioo.nl.

Wij helpen je graag verder.